Przemówienie Senatora Góreckiego

 

Przemówienie Senatora Ryszarda Góreckiego w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad z 5 lipca, niewygłoszone, przekazane do protokołu.

Wysoka Izbo! Panie i Panowie Senatorowie! Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach w związku z procedowaną ustawą moją skrzynkę mailową zapełniały wiadomości od różnorakich fundacji, stowarzyszeń i samych rodziców dzieci, u których wystąpiły różnorodne powikłania poszczepienne. Rodzice ci podkreślali, iż omawiany projekt ustawy nadal zawiera przepis nakładający obowiązek szczepienia dzieci. 

Stowarzyszenie Stop NOP wystosowało apel, w którym prosi o ujednolicenie prawa dotyczącego obowiązku szczepień. W apelu czytamy: „Szanowni Państwo! Zwracamy się do Was w związku z planowaną nowelizacją dwóch ustaw: ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. 

Wnioskujemy o zmianę nazewnictwa szczepień z «obowiązkowych» na «refundowane» w ramach Programu Szczepień Ochronnych w treści ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Obecnie obowiązujące przepisy są niejasne i prowadzą do błędnych interpretacji, a wszelki przymus w tej kwestii stoi w jawnej sprzeczności z prawem europejskim, Europejską Konwencją o Ochronie Praw i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny i prawem pacjenta do świadomej odmowy albo zgody na zabieg medyczny, jak również Traktatem Lizbońskim (art. 6) oraz Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej (Rozdział I, art. 3, pkt 2). 

 Aktualizacja przepisów i ich dostosowanie do standardów europejskich poprzez potwierdzenie zniesienia anachronicznego przymusu pozwoli na swobodną dyskusję nad optymalnymi zaleceniami dotyczącymi szczepień”.
Rodzice w swoich listach podkreślają, że wiele przypadków powikłań poszczepiennych nie jest w ogóle odnotowywanych w rejestrze. Pod petycją do ministra zdrowia w sprawie zniesienia obowiązku szczepień i poprawy regulacji prawnych w tym temacie podpisało się cztery tysiące pięćset osób – rodziców dzieci, które w wyniku powikłań poszczepiennych zmarły czy zachorowały.
 
Czy Ministerstwo Zdrowia rozpatrywało wnioski ujęte w petycji przygotowanej przez Stowarzyszenie Stop NOP?
Czy rzeczywiście nie ma wystarczających badań nad NOP?
Okręg wyborczy nr 86 (OKW Olsztyn)
Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
E-mail: biuro@ryszardgorecki.pl
WWW: http://www.ryszardgorecki.pl
Senator VI i VII kadencji
Urodził się 15 lutego 1951 r. w Dulsku.
W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, a w 1986 r. doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w 1993 r. Odbył kilka długoterminowych staży zagranicznych na uniwersytetach w USA, Japonii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.
W 1975 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki. Od 1991 r. jest kierownikiem Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin na Wydziale Biologii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 19961999 był prorektorem ds. nauki tej uczelni. W okresie 1999–2008 – pełnił funkcję pierwszego rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego był współorganizatorem. W latach 20082010 pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii tej uczelni.
Opublikował ponad 150 prac naukowych. Jest współautorem kilku podręczników akademickich i książek naukowych, organizatorem konferencji międzynarodowych i krajowych, m.in. I Konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin.
Jest wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. Należy do Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyńskiego Forum Naukowego i International Society for Seed Science.
W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W VII kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, był członkiem Komisji Zdrowia. Przewodniczył też Delegacji Sejmu i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego.
Należy do Platformy Obywatelskiej RP.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci.
Okręg wyborczy nr 86powiaty: nidzicki, olsztyński i szczycieński oraz miasto na prawach powiatu Olsztyn.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz